Category: English to Frisian translations

Boazumer mjitte

Us soan is moarn fiifentweintich jier troud. Soks bringt in heit yn ´e mimer wei. It sil my bygelyks nea ferjitte dat ik him meinaam nei it kaffee foar syn earste boarrel … Wolle...

Sân kleuren

Doe´t er wer ris te djip syld hie, drige syn wiif: “Asto noch ien kear mei in wiet seil thúskomst, heite, gean ik by dy wei!” En, ja hear, de oare deis yn it...

Bluetooth

It foel boer Floris Jan Hollander kâld op ´e lea dat al syn kij blautong hiene. “Kremis en gjin ein,” rôp er alhiel ferbouwerearre, “ik wist net iens dat se tillefoan hiene!”

Grutte tutte

   Eugène Hagestein, de freon fan it frommeske waans holle op it strân fan Skeveningen oanspield wie, moast op it buro komme om har te identifisearjen. In plysjeman hold de holle yn ´e hichte...

Breids(!)bêd

Willem Jan út Doardt tilt syn jong wiif mei ferdrach oer de drompel fan ´e breidskeamer. Hja strûpt har fuort út en giet mei sprate earms en fuotten op bêd lizzen, lûkt in leidige...

Kar foar bar

Jelle siet yn it fleantúch en krige it bearenburchje oanrikt dêr´t er om frege hie. Wolle jo ek wat ha, frege de stewardess oan de rûch yn ´t burd sittende imam dy´t njonken Jelle...

De breid(staart)

Twa Haachske jonges, Eugène en Floris-Constantijn, sitte yn ´t kafee en hawwe it oansteande houlik fan Floris-Constantijn op it aljemint. “Dat wurdt my wat, jonge,” sprekt lêstneamde wakker op, “in feest, hast it ninter...