Category: English to Frisian translations

‘n Man is syn wurd

[oersetting fan I’m a man of my word fan Collin Raye syn album Extremes, neffens my ien fan de alderbalderbêste albums ea] ‘n Man is syn wurd‘k Mien wat ik sis‘k Stean by myn...

Fyntaligens

Trije glêzewaskers binne drok oan it rúthimmeljen op de boppeste etaazjes fan sa´n ûnbidigen minskepakhús yn Rotterdaam. Hommels brekt ien fan ´e keatlings dêr´t it bakje oan hinget dêr´t se yn steane te arbeidzjen....

Trouwe moatte

In âldman nimt in kammeraat fan him geweken. “Wat haw ik no heard, jonge, silsto trouwe?” “Ja.” “Ken ik har?” “Nee.” “Sjucht se der wat hebbich út?” “No, nee.” “Kin se goed itensiede?” “Och...