Category: English to Frisian translations

‘n Man is syn wurd

[oersetting fan I’m a man of my word fan Collin Raye syn album Extremes, neffens my ien fan de alderbalderbêste albums ea] ‘n Man is syn wurd‘k Mien wat ik sis‘k Stean by myn...

Fyntaligens

Trije glêzewaskers binne drok oan it rúthimmeljen op de boppeste etaazjes fan sa´n ûnbidigen minskepakhús yn Rotterdaam. Hommels brekt ien fan ´e keatlings dêr´t it bakje oan hinget dêr´t se yn steane te arbeidzjen....

Trouwe moatte

In âldman nimt in kammeraat fan him geweken. “Wat haw ik no heard, jonge, silsto trouwe?” “Ja.” “Ken ik har?” “Nee.” “Sjucht se der wat hebbich út?” “No, nee.” “Kin se goed itensiede?” “Och...

Boazumer mjitte

Us soan is moarn fiifentweintich jier troud. Soks bringt in heit yn ´e mimer wei. It sil my bygelyks nea ferjitte dat ik him meinaam nei it kaffee foar syn earste boarrel … Wolle...

Sân kleuren

Doe´t er wer ris te djip syld hie, drige syn wiif: “Asto noch ien kear mei in wiet seil thúskomst, heite, gean ik by dy wei!” En, ja hear, de oare deis yn it...