Categorie: Driuw nei see

Iensumens

Ja, ik haw altyd al wat singelier west.Eartiids krige ús mem bygelyks maten fan my om ‘e duorren: oft Jaap ek meikaam. No, ús mem wist dat ik nea fier wêze koe. Want as...

De Swaarm

Twa, trije jier lyn haw ik Der Schwarm lêzen fan Frank … eh, noch wat (wolst dat efkes foar my opsykje, Dauwe?). It giet oer in yntelliginte libbensfoarm yn see. Jit net ûntdutsen! Dat...

De kroan op it wurk

“Men hat negatyf”, krij ik ynienen op myn festje spuid, “en men hat it abslúte nulpunt. Dyn negativens sjit de permafroast fuort withoefier fan yn ’e blabze, man!” No, goed, ik sil op posityf....

3.1 Stoarm

Likegoed bin ik al wol hast fjirtich oeren yn ’e folle see. Net dat ik myn nocht haw, hear, sa net, mar ik roai dat in knipperke der wol ynfalle soe. Ek al is...

2.4 In faai teken

De sinne hâldt rjuchtdei mei de stjerren; fjoerreade fingers feie mei foars en faasje it firmamint skjin. Ienkear boppe de kimen liket er efkes yn goedens te wollen, mar kiest dan dochs wer ûnferskillich...

2.3 Wa’t heech kliuwt …

Ju, wat fielt dat goed! Op in wynkrêftke trije sjit ik mei in knoop fiif oer in sljuchte Fryske See. Oan ‘e ein fan myn sok sjuch ik de kolossale rots mei it kemike...

2.2 Hilgelân

Mar earst moatte wy efkes hurd yn aksje komme. In tongerbui stjoert in pûster foarút fan goed alve beaufort. En dy pûster wol Werners boat boppe op ’e steger sette. Wy moatte trijeresom alle...

2.1 Moin moin

Mear weagen as wyn. Nei in dei fan omheinebaljen beslút ik koerts nei Norderney te setten. As ik ienkear ûnder it strân far, haw ik net sa folle lêst mear fan ’e weagen út...

1.3 Farwol

– Wo’ jo ek in bakje ha? Ik sjuch benijd op; immen kuieret oer it bolwurk fan myn ûntagonklikens lykas wie it der net. Ik bin soks net wend, dat ien my streekrjucht benei...