Category: Do silst dyn neiste leavje as dysels

Iistiid

Dinosaurussen wiene grut foar har ferstân neffens Fryske lju fan witnis. Hja soene foar de aardichheid ris yn ´e kunde komme moatte mei ús buorfrou hjir yn Portegal. Sa soene se har teoryen hol...

Apology

Achtenearre allegearre, “Of sjucht dizze Unnoazelsma dat wer ris hielendal ferkeard?” Dy wurden besleat ik it foarrige brief mei. De fraach stelle, is him beänderje. Ja, dus – dizze Unnoazelsma seach it ferkeard. In...

Oer it ginneraal

Moin S, Ik moat S gelyk jaan, ik wist dat net. Ik wist net, dat der yn it foarste fearnsjier fan 2018 9600 Nederlanners oan it grypfirus ferstoarn binne. Dat foel my raar op...