Categorie: Do silst dyn neiste leavje as dysels

Selsbehearsking of selsmoard

Wat te tinken fan in frommis dy´t in kursus selsferdigening folge hat… en dy’t har neitiid útdaagje, koeienearje, bedriigje, misbrûke, útrûpelje, ferrinnewearje en ferhongerje lit fan immen… dy’t hja mei ien finger wol deadwaan...