Category: Do silst dyn neiste leavje as dysels

Larry King Dea

King sei fan himsels, dat de mear fan syn witten net fol koe. Hy bleau oan syn lêste sike ta sykjen nei it antwurd op de fraach: What makes the other tick? Sjuch, dat...

Iistiid

Dinosaurussen wiene grut foar har ferstân neffens Fryske lju fan witnis. Hja soene foar de aardichheid ris yn ´e kunde komme moatte mei ús buorfrou hjir yn Portegal. Sa soene se har teoryen hol...

Apology

Achtenearre allegearre, “Of sjucht dizze Unnoazelsma dat wer ris hielendal ferkeard?” Dy wurden besleat ik it foarrige brief mei. De fraach stelle, is him beänderje. Ja, dus – dizze Unnoazelsma seach it ferkeard. In...