Categorie: Das Schicksal kommt von innen

Seksisme en emansipaasje

Bid of ik sjit Trump soe – nei oanlieding fan ´e sjitterij yn in tsjerke yn Teksas okkerdeis – twittere hawwe dat it in soad minskelibbens skele soe at alleman in fjoerwapen droech…Watsjo?Hahaha, nee!...

Phone smart

Sûnt in hurtsje haw ik my ek sa’n snoadfoan oantúgd…En ik haw fuort al yn ´e lampe, wêrom´t alleman skoften op dat ding om sit te stoareagjen. Hja begripe der ek gjin kloaten fan....

Der Alltag

Hallo Thomas, Du hast bestimmt schon bemerkt dass ich nicht der selbe Strahlemann bin wie du normalerweise von mir gewohnt bist. Ich weiß nicht ob du die Lucy mit ihrem Mann noch an deinem...

Vrijheid is…

Onze Franse buurman, die archeoloog is en in het kader van zijn projecten alle uithoeken van deze planeet doorkruiste, is een echte vrije vogel – hij leest geen krant, kijkt geen televisie, luistert geen...