Categorie: Caesars and Pleasers

Wa’t swijt… stimt ta

Us mem stjoerde ek wol ris in oar om boadskip. Oft dat mei opset sin dien waard, wit ik net, mar… dy oar kaam gauris mei dingen thús dy’t net de bedoeling wiene. Dat,...

Tyre Nichols

Rule #1 in politics: Never take the fall! It’s politics that create police task forces with wider powers. It’s those special units that attract the Dirty Harry-like fanatics in a police force. The main...

Vrouwelijke solOdariteit

Ik pleeg me op papier bij voorkeur uit te drukken in de rijkste rijkstaal. Maar na een jaar abonnement heb ik al wel in het snotje dat er voor De Correspondent maar één taal...