Category: BREAKING NEWS

Crucify ‘m!

– Two of the Tennessee Three were expelled by their colleague lawmakers. – Let me guess! The two black ones? Justin Jones… – Just out! – … and Justin Pearson? – Just out!

Serebrale permafroast

Hy hat nea ûnder stuollen en banken stutsen dat er net folle op hat mei dimmekrasy. Dêrom stibelearret er de anti-dimmekratyske bewegings bûten Ruslân. Dat is fan dy gefolgen dat ekstreem-lofts ynienen ekstreem-rjuchts yn...

‘I don’t need thanks…

… I need tanks,’ president Zelensky could have said today, ‘in order to defend democracy.’ Nevertheless, I can understand why chancellor Scholz is a wee bit reluctant to supply Ukraine with tanks. It is...

Yn it harnas stjerre

It earste oere fan Frankryk wie in kopy fan dat fan Oranje tsjin Argentynje. Hja stiene der ommers ek in goed oere by oft se yn in midsiuwsk harnas sieten – en breed, en...

Wat ntopper!

Van Gaal en ik binne it wol aardich iens, as ik op syn mâle gesichten en gebearten ûnder (!) de wedstriid ôfgean mei;dat it in ûngelikense striid wie fan tweintich tsjin twa…Hin?Tweintich, ja. Ik...

Twa feroarings

Ik haw twa útstellen: VAR korrizjearret kaart dy’t net hâns foar foets wieIt komt my sels ek oer, hear. ‘Giele kaart!’ balt ik dan. En dan sjuch ik neitiid yn ‘e sleauwe moasje pas...

Op ‘e doele

De wedstriid wie in healoere oan ‘e gong, doe’t ik ynskeakele…Wat my fuort opfoel, wie dat Oranje ferweegde. Wat is dut, ju? Hja kombinearren of wie it har útgong – it wie in eachweid....

Wat wolst Doha

No mei Oranje yn ‘e nederklitsSis ik, moat Noppert yn ‘e spits Watsei? Sa komt er efteryn te let?Sa fier komt dut Katar net!

DE Nederlandse taal bestaat niet

Ze lijkt geslaagd, die nationale inspanning om de naam Holland internationaal te laten vervangen door De Nederlanden. Tenminste, Portugese medeburgers schieten me geregeld aan met de vraag waarom ze in plaats van Holanda op...