Category: BREAKING NEWS

‘I don’t need thanks…

… I need tanks,’ president Zelensky could have said today, ‘in order to defend democracy.’ Nevertheless, I can understand why chancellor Scholz is a wee bit reluctant to supply Ukraine with tanks. It is...

Yn it harnas stjerre

It earste oere fan Frankryk wie in kopy fan dat fan Oranje tsjin Argentynje. Hja stiene der ommers ek in goed oere by oft se yn in midsiuwsk harnas sieten – en breed, en...

Wat ntopper!

Van Gaal en ik binne it wol aardich iens, as ik op syn mâle gesichten en gebearten ûnder (!) de wedstriid ôfgean mei;dat it in ûngelikense striid wie fan tweintich tsjin twa…Hin?Tweintich, ja. Ik...

Twa feroarings

Ik haw twa útstellen: VAR korrizjearret kaart dy’t net hâns foar foets wieIt komt my sels ek oer, hear. ‘Giele kaart!’ balt ik dan. En dan sjuch ik neitiid yn ‘e sleauwe moasje pas...

Op ‘e doele

De wedstriid wie in healoere oan ‘e gong, doe’t ik ynskeakele…Wat my fuort opfoel, wie dat Oranje ferweegde. Wat is dut, ju? Hja kombinearren of wie it har útgong – it wie in eachweid....

Wat wolst Doha

No mei Oranje yn ‘e nederklitsSis ik, moat Noppert yn ‘e spits Watsei? Sa komt er efteryn te let?Sa fier komt dut Katar net!

DE Nederlandse taal bestaat niet

Ze lijkt geslaagd, die nationale inspanning om de naam Holland internationaal te laten vervangen door De Nederlanden. Tenminste, Portugese medeburgers schieten me geregeld aan met de vraag waarom ze in plaats van Holanda op...

Russyske rûlette

Presidint– It is dochs ûnbesteanber dat in lân in ynfal dwaan kin yn in oar lân en de Feiligensrie, dy’t derfoar stean moat dat soks keard wurdt, der loailiddich by stiet te sjen om’t...

Brandend zand en nergens wa-ha-ter

Gisterenmiddag doemde er opeens een enorme regenwolk op boven de heuvels genezijde Rio. Dus ik maakte me de borst al nat met het laatste restje water in het stuwmeer achter ons huis en vol...