Category: Bokwert Forever

Digitale krant

Kerel, het werkt als een tierelier. Hartelijk bedankt, zeg. Ja, nu herinner ik me dat je dat had beloofd. Hartstikke goed! Ik zie net boven aan de voorpagina dat het bij jullie 13 graden is....

Dauwe fon der Meulen

Ik ken de man net, mar ik haw mei ferrin fan tiid al foar de fernullen krige, dat ús wetters net altyd ien wei út rinne, benammen op it politike mêd net. Mar dat...

Nederfrysk

Eale stalke, It is in ferlerne striid, haw ik noed, de striid foar it FryskDer binne witte folle striders foar it Frysk, dat is sa, mar hja stride fral… tsjininoar. It útgongspunt binne se...

Nije noarm

Moin Sytze, Tige tank foar dyn e-brief! Al is er net oan my rjuchte, ik haw it dochs mar moai brocht ta de groep fan baasmannen dy´t in CC fertsjinje. Learplankommisje? Wurkgroep Kurrikulum? Cedin?...

Fryskfersmiting

Waling-om It skynt dat ik oan Waling Dykstra besibbe bin. Dat is gjin fertsjinst, sa net – it kaam my om samar te sizzen oanwaaien. Mar it is dêrom net minder nijsgjirrich, fyn ik....

Vrienden van Bekkema

Ik sil besykje, Dauwe, dy it ‘grutte skeel’ koart te beskriuwen en dan hâld ik deroer op, want de koal is ‘t fet net wurdich … Ferline wike wie ik by dy groep kommen,...

Bokwerder snútbokken

Wij Friezen hebben de wat nuivere drijf en betrouw een ander op zijn woord. Het staat voor mij nog in de kijf, of dat uit reden van respect is of uit onnozelens. Het laatste...