Category: Âlderdom binne gjin krûden foar

Stjerre is stikke 2

Foarspûk? Earjuster hie ik myn deistige Vuelta de España efter de knopen, twa speaken ferfongen dy´t ûnderweis brutsen wiene, in pear muorren fan ús hûs yn kalk en semint set (plamuere en strutsen) en...

Fan juster

Juster yn ´e jachtweide fan ´e herberch siet ik mei in frommiske oan ´e koarte ein fan ´e L-foarmige taap. Hja hie in pear baas molkenkeamers. Dat ik lústere har yn ´t ear, dat...

Iis mei nuten

In âldman stoarrelet op ´e Grutte Merk yn Grins de iissalon fan Talamini yn en bûkelet ferrêden fan ´e pine mei in soad lijen op in taboeret foar de fitrine. Hymjend en pûstend as...

Ferjitlikens

In stel fan fierhinne njoggentich wurde de fermogens allegearre wat minder by, útsein it ferjitten — dat giet dat it slydjaget. Dokter hat by harren lêste konsult sein, dat se beide fysyk noch aardich...

Stjerre is stikke

De pet ôf Ik bin moai wis op ´e knikkert, dat ik hoenear´t ik it wei krij de koekoek net mear roppen hearre sil. Bytiden gapje ik no al nei de siken – benammen...