Category: Âlderdom binne gjin krûden foar

Ferjitlikens

In stel fan fierhinne njoggentich wurde de fermogens allegearre wat minder by, útsein it ferjitten — dat giet dat it slydjaget. Dokter hat by harren lêste konsult sein, dat se beide fysyk noch aardich...

Stjerre is stikke

De pet ôf Ik bin moai wis op ´e knikkert, dat ik hoenear´t ik it wei krij de koekoek net mear roppen hearre sil. Bytiden gapje ik no al nei de siken – benammen...

Baas boppe baas

It is al nuver, mar it hat altyd sa west dat ik in jier tweintich âlder skat wurd as dat ik feitlik bin. Doe´t ik tritich wie, rûsden se my op fyftich, en doe´t ik...

Libbenskrêft

Okkerdeis lies ik op www.ensafh.nl it fraachpetear Fan Hedwig Terpstra mei Tryntsje van der Veer (der stiket ek wol wat in dichter yn my, sjugge jim dat?) It gong wakker oer it sykjen nei...