Category: Âlderdom binne gjin krûden foar

12

BDU

Ik wurd langer wat draaierich, benammen as ik op ’e rjuchterside lizzen gean. No is dat ek krekt de kant dêr’t ik sa staf bin as in Daf en dêr’t ik ek al jierren...

Sa nij as fleanen

Wat nij is, dêr sjucht men nij by op. Soks begjint fuort al yn ´e widze. En dêr begjint it kedizen ek — wat is wichtich en wat is ûnnut? Men hat rillegau foar...

HKS

Leave Pyt en Froukje, It giet lokkigernôch de goede kant wer út, mar… net kjel wurde no… ús Keimpe hat fan ´e wike in hertoanfal hân, op fekânsje yn Frankryk. Dat wie op ús...

Stjerre is stikke 2

Foarspûk? Earjuster hie ik myn deistige Vuelta de España efter de knopen, twa speaken ferfongen dy´t ûnderweis brutsen wiene, in pear muorren fan ús hûs yn kalk en semint set (plamuere en strutsen) en...

Fan juster

Juster yn ´e jachtweide fan ´e herberch siet ik mei in frommiske oan ´e koarte ein fan ´e L-foarmige taap. Hja hie in pear baas molkenkeamers. Dat ik lústere har yn ´t ear, dat...

Iis mei nuten

In âldman stoarrelet op ´e Grutte Merk yn Grins de iissalon fan Talamini yn en bûkelet ferrêden fan ´e pine mei in soad lijen op in taboeret foar de fitrine. Hymjend en pûstend as...