Category: Âlderdom binne gjin krûden foar

Iis mei nuten

In âldman stoarrelet op ´e Grutte Merk yn Grins de iissalon fan Talamini yn en bûkelet ferrêden fan ´e pine mei in soad lijen op in taboeret foar de fitrine. Hymjend en pûstend as...

Ferjitlikens

In stel fan fierhinne njoggentich wurde de fermogens allegearre wat minder by, útsein it ferjitten — dat giet dat it slydjaget. Dokter hat by harren lêste konsult sein, dat se beide fysyk noch aardich...

Stjerre is stikke

De pet ôf Ik bin moai wis op ´e knikkert, dat ik hoenear´t ik it wei krij de koekoek net mear roppen hearre sil. Bytiden gapje ik no al nei de siken – benammen...

Baas boppe baas

It is al nuver, mar it hat altyd sa west dat ik in jier tweintich âlder skat wurd as dat ik feitlik bin. Doe´t ik tritich wie, rûsden se my op fyftich, en doe´t ik...