Category: Âlderdom binne gjin krûden foar

Kloatfoan

Heu M en T, Jimme hawwe der oars ek mar knap waar by, mei jim ‘Mês dos Namorados.’ En op Fette Tiisdei ek noch nei it Carneval ta, tink, yn Loulé. Wy hawwe juster...

Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mijAst ris stiest op ‘t staltHoenear’t it gealtsje slachtEn de stiltme dy oerfaltTink jitris oan mij Tink jitris oan mijAs de nacht by jûntiid faltEn de langstme dy oankrûptAs in ko...

Hânwaskje

Jaap en Maria hawwe yn it begjin fan harren relaasje ôfpraat en sis inoar jimmer de poerneakene wierheid, ek al hat dy noch sa’n skel lûd. Dat is no santjin jier lyn en hoenear’t...

Negatyf

Ik haw hierren op ’e knikkert, likefolle as in kikkertEn de flimeskerpe blik fan in skilige âld sikBoppedat bin ik sa staf as in Ynjeske sjirafEn as ik my fersprek, keunsttosk dwers yn ’e...