Categorie: Âlderdom binne gjin krûden foar

Lêsmoadus

Heu Sytze, Dy stikken yn It Nijs, bygelyks fan Abe de Vries, mei ik frekte graach lêze, fral fansels as it oer in foarfaar fan my giet 🙂 Allinnich, dy letterkes binne my langer...

Pillepenoaze 2

‘Wachtsje!’ seit buorman en rint deryn. Even letter komt er wer út ’e hûs mei in boek: ‘Moatst dut ris lêze.’ De titel fan it boek is: Curas Naturais que “eles” não querem que...

Pillepenoaze 1

Ik haw yn myn trije ferhalen oer Coïtus Corruptus ûnder it haad De Analen al omstannich ferslach dien fan de ûndersiken oan ’e Bilkant, mei ik-sei-de-gek yn ’e rol fan slachtoffer.Risseltaat: ik moast oan...

Beamke

Ik haw krekt in skoftke nei mysels sitten te sjen, op in foto yn ’e krante. Dy wie nommen fan in ôfstân fan seis miljard (!) kilometer, stie derûnder.Heden, wat bin ik grou op...

Tebek nei de ein

Ik fûn it altyd wol wat spesjaals hawwen, dat ús ginneraasje (mei guon hjirfoar) de boel sadanich nei de ratsmodee holpen hawwe dat wy de ein fan ‘e wrâld meimeitsje meie. Sa hat men...

Kloatfoan

Heu M en T, Jimme hawwe der oars ek mar knap waar by, mei jim ‘Mês dos Namorados.’ En op Fette Tiisdei ek noch nei it Carneval ta, tink, yn Loulé. Wy hawwe juster...

Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mijAst ris stiest op ‘t staltHoenear’t it gealtsje slachtEn de stiltme dy oerfaltTink jitris oan mij Tink jitris oan mijAs de nacht by jûntiid faltEn de langstme dy oankrûptAs in ko...