Category: Âlderdom binne gjin krûden foar

Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mijAst ris stiest op ‘t staltHoenear’t it gealtsje slachtEn de stiltme dy oerfaltTink jitris oan mij Tink jitris oan mijAs de nacht by jûntiid faltEn de langstme dy oankrûptAs in ko...

Hânwaskje

Jaap en Maria hawwe yn it begjin fan harren relaasje ôfpraat en sis inoar jimmer de poerneakene wierheid, ek al hat dy noch sa’n skel lûd. Dat is no santjin jier lyn en hoenear’t...

Negatyf

Ik haw hierren op ’e knikkert, likefolle as in kikkertEn de flimeskerpe blik fan in skilige âld sikBoppedat bin ik sa staf as in Ynjeske sjirafEn as ik my fersprek, keunsttosk dwers yn ’e...

De wrâld is goed…

Ik ken dat bedêste glimke, realisearje ik my, hoenear’t ik sa’n út ’e macht woeksen jonge sjuch, bygelyks by in talintejacht op it tillefyzje nei’t er syn keunstke fertoand hat. Ik ken dat glimke...

BDU

Ik wurd langer wat draaierich, benammen as ik op ’e rjuchterside lizzen gean. No is dat ek krekt de kant dêr’t ik sa staf bin as in Daf en dêr’t ik ek al jierren...