Carolina Deslandes

Kin my neat skele

It sil der wol fan komme datst by my skielk foar de doar stiest
En my ferwytst datst nachts troch my net sliepe kinst
Ik hie dy dat foarsein, it lei my op ’e lea, sa’tst hiel goed witst
Wat hiest dan ferwachte asto ien sa sakje litst

Doe silst no grif rûnkrantsje dat alle skuld by my leit
En dat ik de oarsaak bin wêrom’t it dy no efkes tsjinsit
Ik allinnich wit hoefolle triennen ik om dy al gûld haw
Dat ast myn namme jaan wolst oan dyn lilkens, ha
Kin my neat skele
Kin my neat skele

It sil der grif fan komme dat ik fan al dyn leed de skuld krij
En datst al wikenlang gjin wetter sline kinst om mij
Wiesto it net dy’t fûn, is dan myn smeulske fraach oan dij
Dat it fierwei de baas wie en lit inoar mar wer frij?

Doe silst no grif rûnkrantsje dat alle skuld by my leit
En dat ik de oarsaak bin wêrom’t it dy no efkes tsjinsit
Ik allinnich wit hoefolle triennen ik om dy al gûld haw
Dat ast myn namme jaan wolst oan dyn lilkens, ha
Kin my neat skele
Kin my neat skele
KIn my neat skele
Kin my neat skele

Ik haw my nea sa goed field, sjuchst dat dan net?
Ik stap och sa ferromme troch it libben
Do hast dyn sin, dat wês no mar bliid
En ek al bist dat net, wat frekt mij dat?
Kin my neat skele
Kin my neat skele
Kin my neat skele
Kin my neat skele
Kin my neat skele
Kin my neat skele
Kin my neat skele

Um dia destes vais bater a minha porta
Pra dizer que já não dormes de tanto pensares em mim
Eu sacudo os ombros e grito que não me importa
Sempre te avisei que irias acabar assim

E agora vais dizer a toda gente que a culpa é minha
E que é em mim que mora a razão do teu desgosto
Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha
Se queres dar o meu nome a tua raiva, ei
Eu não me importo
Eu não me importo

Um dia destes vais chegar a minha casa
A dizer quе já não comes de tanto pensarеs em mim
Eu rio e pergunto: Não eras tu quem achava
Que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim?

E agora vais dizer a toda gente que a culpa é minha
E que é mim que mora a razão do teu desgosto
Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha
Se queres dar o meu nome à tua raiva, ei
Eu não me importo
Eu não me importo
Eu não me importo
Eu não me importo

Eu renasci na despedida, tu não vês?
Eu sigo de cabeça erguida, tu não vês, na
O grito da tua raiva não me acorda
E se não sentiste o romper da corda
Eu não me importo
Eu não me importo
Eu não me importo
Eu não me importo
Eu não me importo
Eu não me importo
Eu não me importo

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie