Author: Jaap Slager

Staveringswifker

Ik sil der noch ien kear wat fan sizze en dan hâld ik der oer op. Oars wurdt it keal noch djoerder as de ko… Boel folk, bytsje wizen It Frysk is neffens my...

Sân kleuren

Doe´t er wer ris te djip syld hie, drige syn wiif: “Asto noch ien kear mei in wiet seil thúskomst, heite, gean ik by dy wei!” En, ja hear, de oare deis yn it...

Lins oerke

Mijn vrouw heeft van die dagen dat ze op het oorlogspad is. En zoals de oud-strijders onder ons weten… Berg je dan maar! Er zijn nu eenmaal oorlogen die alleen maar verliezers kennen. En...

Taalskamte

Eale stalke, Jo prate frekte goed Portegeesk foar in bûtenlanner, krij ik gauris te hearren. Hoesa “bûtenlanner”, knypeagje ik dan sabeare lulk, sjuch ik der net út as in wiere Alentejaan? Slop binne se...

Iistiid

Dinosaurussen wiene grut foar har ferstân neffens Fryske lju fan witnis. Hja soene foar de aardichheid ris yn ´e kunde komme moatte mei ús buorfrou hjir yn Portegal. Sa soene se har teoryen hol...

Koroanablau past by…

Leave suster, Ja, moai, net ju, dy blauwe loften. It komt noch safier dat wy skielk ûnwennich binne fan dizze krisis. En fan ´e fûgeltsjes dy´t men wer fluitsjen heart. Hast dat sjoen, dat...

Bluetooth

It foel boer Floris Jan Hollander kâld op ´e lea dat al syn kij blautong hiene. “Kremis en gjin ein,” rôp er alhiel ferbouwerearre, “ik wist net iens dat se tillefoan hiene!”