Auteur: Jaap Slager

It lean fan ‘e wrâld

Gjin mâlder guod as minsken, wurdt der wol sein, of – yn it Ingelsk – there’s nought as queer as folk.Fral as it om jild giet. Alles wurdt oan jild ophongen: it mei neat...

The Voice

My main man, What’s the weather like in Saint Tropez at K9 Hotel? O, het zijn er maar 8? Dan had ik jou denk ik per ongeluk meegerekend  Maar serieus…Ik zat even te denken....

E.J.

Wat moat ik dwaan mei’tsto me leafhast?Wat moat ik dwaan datsto my sjuchst?En wat as ik it fan dy weikrijEn do op in dei by my fuortfljuchst? Wat moat ik dwaan datsto yn ús...

Wa’t swijt… stimt ta

Us mem stjoerde ek wol ris in oar om boadskip. Oft dat mei opset sin dien waard, wit ik net, mar… dy oar kaam gauris mei dingen thús dy’t net de bedoeling wiene. Dat,...

Aldrabice?

Caro Sr. Dr. P, O anúncio prometeu ‘GRATIS: Avaliação de Aparelho Auditivo.’ Podemos concordar que o único avaliador dum aparelho pode ser o cliente? Não pode ser o vendedor, pois não? Seria como dizer...

Oplichting?

Hé J, Hoe gaat het met jelui? Ik zit met een vraag. Met een paar eigenlijk. Toen ik zat te peinzen aan wie-met-enige-ervaringsdeskundigheid ik die zou kunnen voorleggen, moest ik aan jou denken. Als je...