Author: Jaap Slager

Het voegwoord dat

Persoonlijk zie ik er geen been in, om onderwerps- of voorwerpszin met een komma te scheiden van de hoofdzin. Zoals bijvoorbeeld in voorgaande openingszin of in de zin: Het gaat niemand wat aan, op...

DE Nederlandse taal bestaat niet

Ze lijkt geslaagd, die nationale inspanning om de naam Holland internationaal te laten vervangen door De Nederlanden. Tenminste, Portugese medeburgers schieten me geregeld aan met de vraag waarom ze in plaats van Holanda op...

Obrigado, André Serra!

Não há palavras que conseguem descrever o meu respeito e admiração para os bombeiros que estão a combater as chamas. Nem por um milhão faria eu isso. E eles estão a riscar a sua...

Knibbelsmoar

Wêrom’t ik skriuw? Dat sei ik ommers niiskrekt al: om’t ik it net litte kin. Of better, om net gek te wurden. It is in foech terapy dus. De werklikheid is ommers gjin rie...

Sa ûnferskillich as …

Earjuster wie ik klear mei it safolste harkferhaal, in oersetting: Het Zweedse geheim. No ja, harkferhaal – audio story hjit soks yn geef Hollânsk. Dat ik wie fan doel en doch neat juster. Mar...

Us pake en de Russen

– Jim pake hie wol gelyk!– Hee, Stoltenberg …– Do Jenst my altiten!– Hast gelyk. Jens! Hoe is it mei dij, jonge?– Och, sa slacht men nearne mear nei as nei miggen en sa...

Pake syn wein

– Hoe is it mei de wein, Keimpe?Jouke de Groat wist persiis hoe’t er Keimpe Piters Dykstra op ‘e lije side oankomme moast.Dan kaam ús pake glunderjend oerein. Want it petearret it noflikst as...