Author: Jaap Slager

… mas não a sua vizinha!

Entra um homem na sociedade com uma pistola na mão e grita: “Esta arma contém 6 balas. Agora diga-me lá … quem é o gajo que dormiu com a minha mulher?” A sociedade está...

Kûgels

Komt in keardel it kafee ynstowen mei in baas pistoal yn ‘e hân. Hy bliuwt justjes diskant de drompel stean, sjucht it hear oer en balt kûgelsk: ‘Hjir sitte sân patroanen yn, seis yn...

Vizinhos em polyester

Hi CaptainAcabo de dar com um texto em holandês sobre um constructor naval da tua terra, embora não frísio (não se pode ter tudo)A razão deste achado tem a ver com um amigo e colega meu...

Neukerij

Dauwe hat gauris de oanmerking: Puntsjes los. Dauwe, sis ik dan, dat is Hollânsk. Ik hantearje ‘it Anglo-Frysk wördbiildt’ (of hoe’t er dat ornaris ek staveret). Ja, is ‘t net sa? It Frysk is...

Ôfnimmen is skelmjen

In Hollanner en in Fries binne yn Brussel.– Ik haw ferlet fan wat, seit de Hollanner as se in bakkerswinkel foarbykomme. – Dat kin wol wêze, seit de oar, mar ik haw de ferkearde...

Taalfersmoarging

Godfried Bomans wie neffens my ien fan ‘e lêste skriuwers dy’t de foet by de kûle hold en rjuchtlinich de tredde persoansfoarm inkeldtal brûkte by de Hollãnske ûnderwerpsfoarm fan it foarnamwurd ‘u‘. Sûnt wurdt...

Selsbefredigingshelpstik

[…] Even over de FNP.In Fryslân zijn er van de oorspronkelijke 100 gemeenten nog maar 18 over. In veel plattelandsgemeenten, waaronder Nordeast Fryslân bekleedt de FNP een dominante positie. De FNP is eigenlijk een...

Ôfpraat!

Lit ús as Friezen trije dingen te rie wurde. Wy prate mei-inoar ôf dat… wy trou bliuwe oan ús biedwurd ‘in man in man, in wurd in wurd‘ Ik wit noch goed dat ús...

De hûnen fan Pûtlov

It wie yn ‘e jierren ’50 of ’60 dat Seligman en Maier in proef diene mei hûnen. De dierkes krigen elektryske skokken, mar hiene rillegau foar de fernullen dat se dy útsette koene troch...

Portugal

Och, lieverd, jouw Nederlands is veel beter dan dat van de gemiddelde vaderlander, hoor. Dus excuses zijn echt niet nodig. Overigens spreek ik liever van Hollands, want Nederland kent diverse rijkstalen. Zeggen dat een...