Auteur: Jaap Slager

0

Oeral thús

‘Ek sit ik yn ‘e PR-kommisje,’ die immen my troch de e-post te witten. Om yndruk te meitsjen, tink? Frysk en PR? Ik wit net… dêr sit foar myn gefoel eat fan tsjinstridigens yn....

0

Noot bij de titel

Or: A new habit poised for disaster L.S. Ik was als copy editor geen knip voor de neus waard als ik niet meteen op m’n qui-vive zou zijn geweest bij de taalfout in de...

MinskDOM

Om’t ik it net oan tiid haw, folgje ik langer it nijs net op ’e foet. Mar men hoecht it nijs ek net te folgjen as der yn tûzenen jierren neat wêzentliks feroaret… Jawis,...

Bin ik no sa snoad of…

Ik sil wol wer wat doms sizze, hear, mar… as de FS en it FK it konflikt wierliken sa graach de-eskalearje wolle, wêrom skeaten se dy droans fan Israel fannacht dan net út ‘e...

Der wie ris op in Palmsnein…

Domingo de Ramos (= Palmsnein, ek wol Palmpeaske hjitten) is de snein foar Peaske. De dei dêr’t yn ’e roomsk-katolike tsjerke Jezus syn ynkomst yn Jeruzalim op betocht wurdt. Dy dei foel njoggentich jier...

‘Paardenbloemkind’

Zo noemt de surrogaatmoeder de schrijfster van een van de boeken die ik deze maand redigeerde. Immers, een paardenbloem bloeit zelfs prachtig in de meest dorre grond. Deze surrogaatmoeder werpt zich op als de...

Lêsmoadus

Heu Sytze, Dy stikken yn It Nijs, bygelyks fan Abe de Vries, mei ik frekte graach lêze, fral fansels as it oer in foarfaar fan my giet 🙂 Allinnich, dy letterkes binne my langer...

Heu!

It is miskien wol aardich ris te sjen nei de ferskelen tusken Portugal en De Nederlannen. It meast yn it each rinnende fansels is it klimaat, al hat dat ek syn útfallen. De ôfrûne...