Author: Jaap Slager

0

Slavemoraal/Frysk forever

It lân fan la-la As it net sa skrinend wie, soe men slop wêze om de slavemoraal fan guon Amerikanen. Har presidint ropt wat en de helte fan ´e popelaasje – benammen de kristlike...

Wuhan, woehaaaa!

Gisteren las ik een boek, uitgegeven in 1981(!), over in kunstmatig virus, ontwikkeld in een lab onder de rook van… Wuhan! De titel van het werkje is The Eyes of Darkness en je kunt...

Wuhan, wuhahahahah!

Ontem estive a ler um livro, publicado em 1981(!), sobre um vírus feito por homem, desenvolvido num laboratório na cidade de… Wuhan. A obra chama-se The Eyes of Darkness e se pode fazer um...

Wuhan… wooohaaaaaa!

I was reading a book yesterday, published in 1981(!), about a manmade(!) virus, developed at a lab outside the city of… Wuhan. The title of the book is The Eyes of Darkness and one...

Wuhan woe ha…

Ik lies juster in boek, publisearre yn 1981(!), oer in keunstmjittich firus, ûntwikkele yn in lab ûnder de reek fan… Wuhan. De titel fan it wurk is The Eyes of Darkness en men kin...

Geen halve maatregelen

De Pekela´s In Spanje waren tot vandaag al meer doden gevallen, dan er besmettingen geteld zijn in Portugal. In onze Alentejo, dat toch circa een derde van het Portugese grondgebied uitmaakt, zijn nog helemaal...

Haachsk hea terskje

De guit nimme… Beide âldelju hâlde yn ´e regel likefolle fan (al) harren bern. Dat hoecht net te betsjutten, dat soks fan dy bern ek sa field wurdt. In bern kin inerlik fiele dat...

Kroandea

Kroane Dat is ek merakelse minsklik, tink, en risselwearje mar rimpen dat wy de kroane fan ´e skepping binne. Kroanfirussen skuorre har de bûsen út by safolle ûnnoazelens: “It binne de mikroben, mofferts! De...

Osmoazes

The BeeDees (Bloomberg, Biden, Buttigieg & Bernie) It ferwyt fan Bloomberg oan Bernie, dat er as kommunist gjin skop foar de kloaten wurdich is om´t er sels miljonêr is, rekket fansels igge noch seam....