Altyd yn Myn Hert

[yn ‘e útfiering fan W. Nelson]

Mooglik haw ik dy net leafhân
Krektallyk ast mij leafhiest
Perfoarst haw ik net weromdien
Alles watsto foar my diest

Withoefolle hie ik oars dwaan kind
Wêrom, myn pop, die ik dat net
Mar wiest altyd yn myn hert
Do wiest altyd yn myn hert

Mooglik haw ik dy net oankrûpt
Likefaak asto dat woest
Inkeld haw ik wol oermjitte sûpt
Datst grif gjin kant mei my út koest

Fertsjinnest alles wat ik dij jaan koe
Likegoed die ik dat net
Mar wiest altyd yn myn hert
Do wiest altyd yn myn hert

Leave skat
Sis my dat dyn leafde net oer is
Ferjou mij
Jou my noch in kâns foar’t it te let is
Foardat it te let is

[tuskenspul]

Withoefolle hie ik oars dwaan kind
Wêrom, myn pop, die ik dat net
Mar wiest altyd yn myn hert
Do wiest altyd yn myn hert
Do wiest altyd yn myn hert
Do bliuwst jimmer yn myn hert

[Always on My Mind]
Maybe I didn’t love you
Quite as often as I could have

Maybe I didn’t treat you
Quite as good as I should have

Little things I should have said and done
I just never took the time
You were always on my mind
You were always on my mind

Maybe I didn’t hold you
All those lonely, lonely times
And I guess I never told you
I’m so happy that you’re mine

If I make you feel second best
Girl, I’m so sorry I was blind
You were always on my mind
You were always on my mind

Tell me
Tell me that your sweet love hasn’t died
Give me
Give me one more chance
To keep you satisfied, satisfied

Little things I should have said and done
I just never took the time
You were always on my mind
You were always on my mind
You were always on my mind
You were always on my mind

Dit vind je misschien ook leuk...