Adèle: De mar is dij nea fol

Dêr ‘s in fjoer dat … my lôget yn it hert
It lôget en slacht my út, fan binnen bliuwt it net
Op ’t lêst yn it ljocht sjuch ik dy dêre stean
Toe dan, bedraach my mar, dan silst noch ris wat sjen

Wiswier wik ik dy: gjin spoen lit ik fan dy hiel
Al watst fertsjinne hast, krijsto dan ta dyn diel
Der lôget my in fjoer op hiel djip út it hert
It lôget en slacht my út, fan binnen bliuwt it net

De groeden fan dyn leafde gean’ nea wer by my wei
Se tsjugge net wer fuort en bliuw’ my by tenei
De groeden fan dyn leafde, se dogge my sa sear
Ik woe dat ik ferjitte koe

De mar wie dij nea fol
(Do silst jit roppe fan: hie’k ’r mar nea net met)
Neat wie dij genôch (gûle as in wetterfal)
(Ninter en noait net)
Do hiest myn hert en siel (silst jit roppe fan:)
Yn ’e hân (hie’k ’r mar nea met)
Mar tegnjiddest (gûl’ as in wetterfal)
Se rampoai (ninter en noait net)

Do wriuwst my net ien blaam, feintsje, om ’e noas
Mar ik ha by ’t soad oer dij … en jou net samar loas
It waait noch op dyn lân skielk, en waaie sil it gâns
Fynst as mij gjin oarenien, kinst eltse doar by lâns

(Silst jit roppe fan:)
De groeden fan dyn leafde (hie’k ’r mar nea net met)
Gean’ nea wer by my wei (gûl’ as in wetterfal)
Se tsjugge net wer fuort (ninter en noait net)
Se bliuw’ my by tenei
(Silst jit roppe fan:)
De groeden fan dyn leafde (hie’k ’r mar nea net met)
Se dogge my sa sear (gûl’ as in wetterfal)
Ik woe dat ik ferjitte koe
(Ninter en noait net)

De mar wie dij nea fol
(Silst jit roppe fan: hie’k ’r mar nea net met)
Neat wie dij genôch (gûl’ as in wetterfal)
(Ninter en noait net)
Do hiest myn hert en siel (do silst jit roppe fan:)
Yn ’e hân (hie’k ’r mar nea met)
Mar tegnjiddest (gûl’ as in wetterfal)
Se rampoai (ninter en noait net)

De mar is dij nea fol
Neat is dij genôch
Do hiest myn hert en siel yn ’e hân
Mar tegnjiddest se oan rampoai


Sjuchst mar goed om oftst better fine silst (o ja)
’k Jou dy op in briefke datst dat moai ferjitte kinst (hjirsa)
’k Roai datst skielk wol mei ien fan boppen komst (o ja)
Men rispet wat men siedde hat en ik laitsj’: hahaha

(Silst jit roppe fan: hie’k har mar nea met)
De mar wie dij nea fol (dy’t heech kliuwt, falt leech del)
De mar wie dij nea fol (gûl’ as in wetterfal)
Nea fol, nea fol, nea fol (dy’t heech kliuwt, falt leech del)

De mar wie dij nea fol (silst jit roppe fan:)
 (Hie’k ’r mar nea met)
Neat wie dij genôch (gûl’ as in wetterfal)
(Ninter en noait net)
Do hiest myn hert en siel (silst jit roppe fan)
Yn ’e hân (hie’k ’r mar nea net met)
Mar tegnjiddest (gûl’ as in wetterfal)
Se rampoai (ninter en noait net)

De mar wie dij nea fol (do silst jit roppe fan:)
(Hie’k ’r mar nea net met)
Neat wie dij genôch (gûl’ as in wetterfal)
(Ninter en noait net)
Do hiest myn hert en siel (silst jit roppe fan:)
Yn ’e hân (hie’k ’r mar nea net met)
Mar do kniepst en do kniepst en do kniepst
En tegnjiddest se rampoai[Rolling in the deep]
There’s a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch, it’s bringing me out the dark
Finally I can see you crystal clear
Go ahead and sell me out and I’ll lay your ship bare

See how I’ll leave with every piece of you
Don’t underestimate the things that I will do
There’s a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch and it’s bringing me out the dark

The scars of your love remind me of us
They keep me thinking that we almost had it all
The scars of your love they leave me breathless
I can’t help feeling

We could’ve had it all (you’re gonna wish you)
(Never had met me)
Rolling in the deep (tears are gonna fall)
(Rolling in the deep)

You had my heart inside (you’re gonna wish you)
Of your hands (never had met me)
And you played it (tears are gonna fall)
To the beat (rolling in the deep)

Baby, I have no story to be told
But I’ve heard one on you, now I’m gonna make your head burn
Think of me in the depths of your despair
Make a home down there, as mine sure won’t be shared

(You’re gonna wish you)
The scars of your love (never had met me)
Remind me of us (tears are gonna fall)
They keep me thinking (rolling in the deep)
That we almost had it all (you’re gonna wish you)
The scars of your love (never had met me)
They leave me breathless (tears are gonna fall)
I can’t help feeling (rolling in the deep)

We could’ve had it all (you’re gonna wish you)
(Never had met me)
Rolling in the deep (tears are gonna fall)
(Rolling in the deep)

You had my heart inside (you’re gonna wish you)
Of your hands (never had met me)
And you played it (tears are gonna fall)
To the beat (rolling in the deep)

We could’ve had it all
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
But you played it with a beating

Throw your soul through every open door (whoa)
Count your blessings to find what you look for (whoa)
Turn my sorrow into treasured gold (whoa)
You pay me back in kind and reap just what you’ve sown

(You’re gonna wish you never had met me)
We could’ve had it all (tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could’ve had it all (you’re gonna wish you never had met me)
It all, it all, it all (tears are gonna fall, rolling in the deep)

We could’ve had it all (you’re gonna wish you)
(Never had met me)
Rolling in the deep (tears are gonna fall)
(Rolling in the deep)

You had my heart inside (you’re gonna wish you)
Of your hands (never had met me)
And you played it (tears are gonna fall)
To the beat (rolling in the deep)

Could’ve had it all (you’re gonna wish you)
(Never had met me)
Rolling in the deep (tears are gonna fall)
(Rolling in the deep)

You had my heart inside (you’re gonna wish you)
Of your hands (never had met me)
But you played it, you played it, you played it
You played it to the beat

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie