Dagelijks Archief: mei 29, 2024

It libben is…

– Hoe soe Jaap it tiidrek dat wy no trochmeitsje, karakterisearje wolle?– As ien fan hate en ûntefredenens.– Moat it no sa mâl? Hate?– Jawis! Tajûn, healwei de foarige iuw fûnen wy mei ús...