Maandelijks archief: mei 2024

It libben is…

– Hoe soe Jaap it tiidrek dat wy no trochmeitsje, karakterisearje wolle?– As ien fan hate en ûntefredenens.– Moat it no sa mâl? Hate?– Jawis! Tajûn, healwei de foarige iuw fûnen wy mei ús...

Jild!

Yn Portugal sizze wy: Dá tempo ao tempo! (= Jou tiid de tiid!) Dêr wolle wy mei sizze: It komt wol wer goed! Dy hâlding sit wat fan fatalisme yn, fûn ik altiten. Men...

Oeral thús

‘Ek sit ik yn ‘e PR-kommisje,’ die immen my troch de e-post te witten. Om yndruk te meitsjen, tink? Frysk en PR? Ik wit net… dêr sit foar myn gefoel eat fan tsjinstridigens yn....

Noot bij de titel

Or: A new habit poised for disaster L.S. Ik was als copy editor geen knip voor de neus waard als ik niet meteen op m’n qui-vive zou zijn geweest bij de taalfout in de...

MinskDOM

Om’t ik it net oan tiid haw, folgje ik langer it nijs net op ’e foet. Mar men hoecht it nijs ek net te folgjen as der yn tûzenen jierren neat wêzentliks feroaret… Jawis,...