Dagelijks Archief: april 19, 2024

Bin ik no sa snoad of…

Ik sil wol wer wat doms sizze, hear, mar… as de FS en it FK it konflikt wierliken sa graach de-eskalearje wolle, wêrom skeaten se dy droans fan Israel fannacht dan net út ‘e...