Maandelijks archief: maart 2024

‘Paardenbloemkind’

Zo noemt de surrogaatmoeder de schrijfster van een van de boeken die ik deze maand redigeerde. Immers, een paardenbloem bloeit zelfs prachtig in de meest dorre grond. Deze surrogaatmoeder werpt zich op als de...

Lêsmoadus

Heu Sytze, Dy stikken yn It Nijs, bygelyks fan Abe de Vries, mei ik frekte graach lêze, fral fansels as it oer in foarfaar fan my giet 🙂 Allinnich, dy letterkes binne my langer...

Heu!

It is miskien wol aardich ris te sjen nei de ferskelen tusken Portugal en De Nederlannen. It meast yn it each rinnende fansels is it klimaat, al hat dat ek syn útfallen. De ôfrûne...

VI. Joadehaat: oerurven of oanwurven

Ik mien dat ik dut triedsje lêsten ridlik neutraal úteinsette. Ik frege my ôf wêr oft dy Pro-Palestinademonstraasjes, dy’t meast útrûnen op Anty-Israelkoaridommen, winliks weikamen. Soe it net folle better wêze en organisearje Pro-Ûnskuldigeboargerdemonstraasjes?Mar nee,...