Dagelijks Archief: februari 3, 2024

It lean fan ‘e wrâld

Gjin mâlder guod as minsken, wurdt der wol sein, of – yn it Ingelsk – there’s nought as queer as folk.Fral as it om jild giet. Alles wurdt oan jild ophongen: it mei neat...