Dagelijks Archief: december 2, 2023

Iens

Inkeldris binne Dauwe en ik hast (!) deselde miening tagedien. Hy fynt Trump bygelyks ‘de nije Jezus’. Sjuch, dat giet my no krekt wat te fier. Mar, hoe’t ‘The Ace in the Pack’ juster...

Beamke

Ik haw krekt in skoftke nei mysels sitten te sjen, op in foto yn ’e krante. Dy wie nommen fan in ôfstân fan seis miljard (!) kilometer, stie derûnder.Heden, wat bin ik grou op...