Maandelijks archief: november 2023

Hûndert

Juster waard ús heit hûndert. Dat is te sizzen, hy wie dat wurden as er der noch west hie. Kissinger hat dy mylpeal wol berikt, mar ornearre juster dat it moai wie sa. Us...

Us alderleafste omke Pyt

– Wy leine op in kear mei it skip yn Philadelphia. Hoe wie dat ek mar wer…? Omke klaut him yn it burd, oft er dêr it antwurd fine sil. – Ik leau dat...

Endemolsk (2)

F: Jaap hat it no oer de ynfloed fan it Hollânsk… uhh, Nederlânsk op it Frysk, mar binne der ek foarbylden fan oarsom?A: Ik skriuw altyd fan ‘gisteren’, mar okkerwyks wie der in Amsterdamske...

Iensumens

Ja, ik haw altyd al wat singelier west.Eartiids krige ús mem bygelyks maten fan my om ‘e duorren: oft Jaap ek meikaam. No, ús mem wist dat ik nea fier wêze koe. Want as...