Maandelijks archief oktober 2023

De Kening

In wiis man sei: Flean der net te rimpen yn!Mar ik rin de kâns dat ik fuort slij bin nei dij Nee, myn skat, nee, ik doch dat net mei sin,Want hoe komt men...

myn wiif-my wife-mein Weib

Bist hjir altyd wolkom, leaveFynst by my in harkjend earWêr’t ik dan ek mei dwaande binDat komt wol in oare kear Bist hjir altyd wolkom, leaveWêr oft ik hjoed ek hinne feardêr haw ik...

in nije hjerst, in nij útein

Wat krimmenearje wy wat ôf, net, as wy sûn binne en der winliks neat te kleien is. Dêr kriget men earst belul ta as dingen wat oars rinne as oars. Dat kaam ús oer...