Dagelijks Archief: maart 15, 2023

Radiohead: Sjeny

Doe’t ik dy seachKoe ik neat útbringeDo praatst as in ingelMei bekken behinge Dyn r rôlet witwêrNei d’ ein fan ’e wrâld?Ik bin in klúnhakkeEn do sa folmakke Mar ik praat FryskNeat gjin boerzoisIk...