Daily Archive: maart 13, 2023

The Hollies: Wa wit hoefier?

It is noch fierHoe fier, nee, dat wit net ienDochs komme wy dêr allegearWa wit wêr? Mar ik bin sterkHaw krêft genôch foar mear as ienHoesa, te swier, ju? Wy binn’ bruorren! Mij gjin...