Dagelijks Archief: maart 11, 2023

Steatsgefaarlik

O ja, noch wat …Wy hiene it okkerwyks yn it restaurant yn Moreanes oer myn side, www.janblogger.eu, en datsto alle kearen in eameltsje krijst at der in nij stikje is. En do fregest doe oft...

Skytlju

Juster die Sytze in stikje troch út de searje Ûnfoech praat, dêr’t Anne Dykstra diskear yn útleit dat it wurd ‘plee’ ôflaat is fan it Frânske wurd ‘plaît’. Dêr wie ik út mysels nea...