Daily Archive: maart 10, 2023

Previntyf taalbehâld

Och jonge, it is hjir yn Portegal noch folle gekker …Kriminelen wurde hjir allinnich ‘pakt’ en fêstsetten at har misdie slagge is. Bygelyks at se yn it ramt fan ‘violência doméstica’ (húslik geweld) harren wiif en/of...