Daily Archive: maart 4, 2023

Ik bin boer (do âldhoer!)

[stedsjer:]A goeie, frije boer yn ’t Fryske lânIt Fryske lân dat as in telle sa sljucht isDêrom fiel ik mei jo opslach ek al in bânJo ha in siel dy’t fan natuere kearsrjucht is...