Daily Archive: February 5, 2023

11. ‘t Swakke geslacht

-Dat moat in hûdfol wurk west hawwe en set alle Hollânske learstof oer nei it Frysk. -Dat wie ‘t ek, Anne Karin, mar lokkigernôch wisten … en witte … Friezinnen fan de wei en...