Maandelijks archief: februari 2023

Altyd yn Myn Hert

[yn ‘e útfiering fan W. Nelson] Mooglik haw ik dy net leafhânKrektallyk ast mij leafhiest Perfoarst haw ik net weromdienAlles watsto foar my diest Withoefolle hie ik oars dwaan kindWêrom, myn pop, die ik...

Serebrale permafroast

Hy hat nea ûnder stuollen en banken stutsen dat er net folle op hat mei dimmekrasy. Dêrom stibelearret er de anti-dimmekratyske bewegings bûten Ruslân. Dat is fan dy gefolgen dat ekstreem-lofts ynienen ekstreem-rjuchts yn...

Tútsje my jitris

Tútsje myTútsje my jitrisKrekt oftsto nei dizze nacht my nea wer sjen silstTútsje myTútsje my jitrisMei’t ik in foarriedsje haw asto der net bist Tútsje myTútsje my jitrisKrekt oftsto nei dizze nacht my nea...

Wêr giet it om, Bijke?

[Opdroegen oan Colin, dy’t nei’t er okkerwyks syn leave Lucy ferlear, justermiddei fan dokter te hearren krige dat er no sels kanker hat. It komt my even net yn ‘t sin hoe oft harren...

Dûnsje de Lambada!

Opdroegen oan ús pake Keimpe Piters Dykstra,dy’t slij wie nei akkordeonmuzyk … [foarspul] Gûle sil no hijDy’t my oan it gûlen krije woeGûle sil no hijDy’t my oan it gûlen krije woe Gûle sil...

Jurassysk kamp Fryslân

Dinosaurussen wiene grut foar har ferstân. Soe dat de reden west hawwe dat se útstoarn binne? Wat dat oanbelanget haw ik bytiden noed dat Friezen – de grutste minsklike wêzens, sa’t it hjit –...

Jomp oan board

Oarrekant de see, dêr is ús libben fetJild by ‘t soad, wurk ha wy dêr … noch nea fan heardTeuntsje en deuntsje is ús spul fan al den deiJa, erflik is ‘t feest …...

Terpentyn en knineblêdwyn

[Earmelju stookten eartiids klandestyn mei de raarste yngrediïnten har eigen brandewyn ûnder tafoeging fan de nuverste smaakstoffen dy’t it bocht drinkber meitsje moasten, mei slimme ûngemakken en net selden blinens of sels de dea...

Tichtbij dij

Komt de sinne fuort wer foar it ljocht, elke kear at er dy sjocht?Krekt as ik is er op ‘t skik tichtbij dij Falle stjerren hommels fan ‘e loft … net in pear, fuort...