Daily Archive: January 23, 2023

8. Stiltme foar de Stoarm

– Wy sille it hjoed hawwe oer de foarmen fan ynterferinsje dy’t wy lêsten noch net op it rabat hân hawwe … – Nee! – Nee, Sytske? – Ik bedoel … nee, master. Master...