Dagelijks Archief: januari 20, 2023

No ha wy de hichte!

Nee, jonge, ik soe net in bettere útdrukking witte, ast bedoelst dat jim ús ferwitigje at der wat feroaret. It wie berûn hjoed, mei finsters oan ‘e loft. Likegoed moat men al frekt hurd ride,...

‘I don’t need thanks…

… I need tanks,’ president Zelensky could have said today, ‘in order to defend democracy.’ Nevertheless, I can understand why chancellor Scholz is a wee bit reluctant to supply Ukraine with tanks. It is...