Dagelijks Archief: januari 10, 2023

5. ‘t Greefskipke Hollân

– Wêr kamen dy Hollanners wei, master? – Oe heden, Jitske, dêr fregest my wat … It wol my oan dat it foar it grutste part ynearsten gewoan Friezen wiene. Ik haw jimme wolris...