Dagelijks Archief: januari 4, 2023

3. Bûtenspul

– Master, master … juffer sei dat hjir in pear hûndert jier lyn Nederlânsk praat waard. – Dat wurdt der hjoed noch praat, Ulbe, want Frysk is ek Nederlânsk. Nederlânsk is in sammelnamme, sjuch?...