Maandelijks archief januari 2023

10. De Fryske Stoarm

-Wêrom gong dy swijende mearderheid doe ynienen wol hinne en kom yn ‘e wapens? -Dat is in goede fraach, Nynke. My tinkt dat soks kaam om’t it de measte lju oant dan ta om...

8. Stiltme foar de Stoarm

– Wy sille it hjoed hawwe oer de foarmen fan ynterferinsje dy’t wy lêsten noch net op it rabat hân hawwe … – Nee! – Nee, Sytske? – Ik bedoel … nee, master. Master...

7. In wurd in wurd

– Master, ús heit seit dat der doedestiids yn Hollân Âldnederlânsk sprutsen waard. – Jimme heit hat folslein gelyk, Awe. Wy hawwe lêsten al fêststeld dat men ûnderskate talen ûnder de plu fan ‘it...

No ha wy de hichte!

Nee, jonge, ik soe net in bettere útdrukking witte, ast bedoelst dat jim ús ferwitigje at der wat feroaret. It wie berûn hjoed, mei finsters oan ‘e loft. Likegoed moat men al frekt hurd ride,...

‘I don’t need thanks…

… I need tanks,’ president Zelensky could have said today, ‘in order to defend democracy.’ Nevertheless, I can understand why chancellor Scholz is a wee bit reluctant to supply Ukraine with tanks. It is...

Weetees

Hey mate, When we’ve received the death certificate, I’ll let you know. As to the ashes, I wondered what on earth Maria was planning to do with them. Put them on the mantlepiece, or...

5. ‘t Greefskipke Hollân

– Wêr kamen dy Hollanners wei, master? – Oe heden, Jitske, dêr fregest my wat … It wol my oan dat it foar it grutste part ynearsten gewoan Friezen wiene. Ik haw jimme wolris...