Daily Archive: December 29, 2022

Beppe Gatske

Lêsten skriuwde ik al dat ús beppe wakker skealik laitsje koe op stuiten dat ik earnstich wie. Dat die se ek doe’t ik mei in auto thúskaam dy’t net fan my wie. Nuver, net?...