Dagelijks Archief: december 3, 2022

Wat ntopper!

Van Gaal en ik binne it wol aardich iens, as ik op syn mâle gesichten en gebearten ûnder (!) de wedstriid ôfgean mei;dat it in ûngelikense striid wie fan tweintich tsjin twa…Hin?Tweintich, ja. Ik...