Dagelijks Archief: november 4, 2022

1. Lingua frisica

– Bestie it Frysk doe jitte net, master? – Jawis wol, Havva. It is ien fan de âldste talen yn it noardwestlik part fan Jeropa. It Frysk is in suske fan it Ingelsk, sjuch...