Dagelijks Archief: november 3, 2022

Tink jitris oan mij

Tink jitris oan mijAst ris stiest op ‘t staltHoenear’t it gealtsje slachtEn de stiltme dy oerfaltTink jitris oan mij Tink jitris oan mijAs de nacht by jûntiid faltEn de langstme dy oankrûptAs in ko...