Daily Archive: July 15, 2022

Us pake en de Russen

– Jim pake hie wol gelyk!– Hee, Stoltenberg …– Do Jenst my altiten!– Hast gelyk. Jens! Hoe is it mei dij, jonge?– Och, sa slacht men nearne mear nei as nei miggen en sa...

Pake syn wein

– Hoe is it mei de wein, Keimpe?Jouke de Groat wist persiis hoe’t er Keimpe Piters Dykstra op ‘e lije side oankomme moast.Dan kaam ús pake glunderjend oerein. Want it petearret it noflikst as...

…… en ik fiel my goed

[Nina Simone] Sintsj’ oan ’e loftDo witst wat ik fiel Fûgels yn in kloft Jim witt’ wat ik fiel Lyts twirke ûnder ’t skoftDo witst wat ik fielIk bin frij manLyk as dij manDe...