Monthly Archive: April 2022

Ôfpraat!

Lit ús as Friezen trije dingen te rie wurde. Wy prate mei-inoar ôf dat… wy trou bliuwe oan ús biedwurd ‘in man in man, in wurd in wurd‘ Ik wit noch goed dat ús...

De hûnen fan Pûtlov

It wie yn ‘e jierren ’50 of ’60 dat Seligman en Maier in proef diene mei hûnen. De dierkes krigen elektryske skokken, mar hiene rillegau foar de fernullen dat se dy útsette koene troch...

Portugal

Och, lieverd, jouw Nederlands is veel beter dan dat van de gemiddelde vaderlander, hoor. Dus excuses zijn echt niet nodig. Overigens spreek ik liever van Hollands, want Nederland kent diverse rijkstalen. Zeggen dat een...

Russyske rûlette

Presidint– It is dochs ûnbesteanber dat in lân in ynfal dwaan kin yn in oar lân en de Feiligensrie, dy’t derfoar stean moat dat soks keard wurdt, der loailiddich by stiet te sjen om’t...

Festa é festa

Como é lindo Pomarão …É natural que falamos dos encantos do Pomarão, da sua rica história, do rio, da pesca, da comida, do vinho, da alegria, e que cantamos a beleza da nossa aldeia,...