Daily Archive: January 15, 2022

Fryske striid

No is ’t genôch, wy smite ’t twangjok ôf!Wy ha ús nocht fan al dy Haachske kluchten!Fan al it húnjen, wy sille derop ôf!Wy sille stean of fjuchtsje foar ús rjuchten! No efkes net,...