Daily Archive: December 6, 2021

Minskerêder

In wolken fan in frommis stiet oan ‘e râne fan in ûngrûn op ‘e sprong en spring. In suterige swalker, wakker ûnsjuch en frijwat stjonkerich, pesjantelet op har ta en seit: – Foar’tst springst,...