Daily Archive: September 16, 2021

Nonstop

In bus mei nonnen rydt in ûngrûn yn. Risseltaat: allegearre op non-aktyf … of, as jimme perfoarst de patologysk-anatomyske term fan my ha wolle, kroandea. Krekt as hja mei har allen in wraam op...