Monthly Archive: September 2021

Vrouwelijke solOdariteit

Ik pleeg me op papier bij voorkeur uit te drukken in de rijkste rijkstaal. Maar na een jaar abonnement heb ik al wel in het snotje dat er voor De Correspondent maar één taal...

Sa sâltich ha ‘k it nea iten

“Als het ultieme Waddenwoord is gekozen … zilt! Dat werd zojuist bekendgemaakt door Arno Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân en voorzitter van het bestuur van het Genootschap Onze Taal.Zilt werd op de...

Sollisitaasjepetear

Trijeresom sieten se foar my oer, allegearre strak yn ‘t pak. Dat ik wie frijwat simmelich, kinne jimme wol begripe. De strangste pommerant, dy’t yn ‘e midden siet, seach my hifkjend oan, of hied...

Boppe har teewetter

Tee is hiel ferkeard guod, kaam ik okkerdeis efter … Ik kaam dy jûns om in oere as twa thús. Myn sydsulver hie by myn ôfwêzigens ta de tee sitten en wie poerrazend. My...

Tiidgeast

Dus as ik it goed begryp, ride jo alle dagen mei de auto nei de sportskoalle fiif kilometer fierderop, mei’t jo dêre tsien kilometer op in trimtastel rinne kinne?

Naar de haaien, hoezee!

Onze verre voorouders konden niet eens tot tien tellen … Waarom niet? Wel, omdat het decimale stelsel nog niet uitgevonden was toen ze college liepen. De menselijke intelligentie heeft ons al zover gebracht dat...

Nonstop

In bus mei nonnen rydt in ûngrûn yn. Risseltaat: allegearre op non-aktyf … of, as jimme perfoarst de patologysk-anatomyske term fan my ha wolle, kroandea. Krekt as hja mei har allen in wraam op...