Monthly Archive: August 2021

Kopstim

– Ik moat dûmny winliken efkes te wurd, as dûmny it oan tiid hat. – Dat is dan gauwer as dat ik ferwachte hie, leave jonge. Mar, toe mar, sis it mar! – It...

Jut-op-‘e-kop

Ik moast in stik lân ôffreedzje en frege it wiif oft se my skewiele koe. No, dat koe wol. ‘Moai’, sei ik, krige in peal en hold him oerein. ‘As ik mei de holle...

Dauwe fon der Meulen

Ik ken de man net, mar ik haw mei ferrin fan tiid al foar de fernullen krige, dat ús wetters net altyd ien wei út rinne, benammen op it politike mêd net. Mar dat...