Daily Archive: July 14, 2021

Luctor et … immergo

De Nederlânske taal is neffens my in fersin. De oantsjutting is safier mis as Jistrum fan Madrid leit. It Nederlân — dat om utens nammers De Nederlannen hjit — ken formeel ommers twa offisjele...