Monthly Archive: April 2021

Wer mis

Ik bin bytiden sa stomp as de Aldehou — in mei minskefel oertrutsen ûnbeskie. Ik haw de lju daliks op ien ein. Freegje my net wêrom! No ja, ‘freegje my net wêrom’ … it...

Opstigings

Warskôging:Dy’t net witte (wolle) wat de driuwende krêft efter it bestean is (of net oer ûnfoech praat kinne) , moatte net fierder lêze. Jim binne warskôge! – Mem?– Ja, leave.– Wêrom hat mem ballonnen?–...

Wroechwjirm

In âld man, delknibbele foar in grêfstien op it tsjerkhôf, kryt balken trettjin:– Wêrom bist yn ‘e goedichheid sa hastich oan dyn ein kommen? Doe’tsto der noch wieste, wie myn libben ien grut feest....

Op eigen manneboet

De switkobbels dripten op it knoppeboerd, want Dauwe hong withoefier oer it stjoer fan ‘e auto. Hy wie al te let foar de gearkomste, mar koe net in parkearplak fine al wie it noch...

‘t Geheim fan ‘e smid

Komt in frommiske mei har auto by de garaazje om’t de motor langer ûnregelmjittich rint. – Ik sil wol efkes sjen, seit de garaazjeman. Kom mei in oerke mar wer, dan wit ik grif...

It feintsje by ‘t eintsje

In neakene keardel fleach troch de buorren. De plysje wie him yn it sintrum hast efterynrûn. Dêr fleach er hurd de tsjerke yn. – Dêrsanne, wiisde dûmny de plysje, de duvel is yn ‘e...

Urbi et Orbi — à Cidade e ao Campo

Fui criado na cidade. A minha mulher também. Agora vivemos numa pequena aldeia. Nunca notei isso antes, mas há uma diferença impressionante entre as pessoas que vivem na cidade e aquelas nas zonas rurais....

Nei in misse komt in wisse

Us âldste suster kaam op in kear mei it pak thús. Hja rûn nei de slachterij en sei tsjin ús heit:– Heit, ik bin swier fan in troude man fan sechstich.Us heit sette mei...

Ut ‘e want yn ‘e tomme

Ik haw ús koffers einlings en te’n lêsten mar te witten dien dat it tûzen om trettjin wurdt, fekânsje dut jier. Dat no sit ik raar oanklaud mei de emosjonele bagaazje.