Daily Archive: April 30, 2021

Siderius

De soan hie no de leie op ‘e pleats. Dat de âldboer koe langer dwaan en litte wat it sin him opjoech. It wie heamoanne en it waar wie alle dagen sa sêft as...

Hûnebaan

Master: Ik jou dy in hûntsje, en noch in hûntsje, en noch in hûntsje. Hoefolle hûntsjes hast no? Dauwe: Fjouwer. Master: Goed harkje! Ik jou dy ien hûntsje, en noch ien, en noch ien!...