Daily Archive: April 19, 2021

Bêdbuks yntakt

‘n Frijfaam hat hommels oanstriid en gean yn ‘e lange hier.Hja set in advertinsje yn in Frysktalige krante:Ik sykje in man. Hy mei my net slaan en ek net oer my hinne wâdzje, mar...