Daily Archive: April 18, 2021

Relatyf

In man — wy neame him foar it gemak Arjan — hat in direkte tillefoanferbining mei God en freget:– God, is it wier dat foar Jo in miljoen jier net mear is as in...